GT,Bài giảng ĐHNT
658.15
Toán tài chính /
DDC 658.15
Tác giả CN Nguyễn Văn Bảy
Nhan đề Toán tài chính / Nguyễn Văn Bảy và những người khác
Thuật ngữ chủ đề Toán tài chính
Môn học Toán tài chính
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Xuân Mai
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Dung
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thùy Dương
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169640
00214
00463092A81-D2E5-4B84-BA70-351A62C1FCF5
005201707120926
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170712092606|bnguyenloi|y20170712092550|znguyenloi
082 |a658.15
100 |aNguyễn Văn Bảy
245 |aToán tài chính / |cNguyễn Văn Bảy và những người khác
650 |aToán tài chính
690 |aToán tài chính
700 |aHuỳnh Thị Xuân Mai
700|aNguyễn Thị Kim Dung
700|aLê Thị Thùy Dương
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/toantaichinh_nguyenvanbay/0page_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét