GT,Bài giảng ĐHNT
658.15
Quản trị rủi ro tài chính /
DDC 658.15
Tác giả CN Chu Thị Lê Dung
Nhan đề Quản trị rủi ro tài chính / Chu Thị Lê Dung, Nguyễn Thị Kim Dung
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 390 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tài chính - Quản trị
Môn học Quản trị rủi ro tài chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169635
00214
0044248688D-F3A3-4B0F-8077-96D3D7A2ED79
005201707120914
008081223s2017 vm| vi|
0091 0
039|a20170712091435|bnguyenloi|c20170712091411|dnguyenloi|y20170712090111|znguyenloi
082 |a658.15
100 |aChu Thị Lê Dung
245 |aQuản trị rủi ro tài chính / |cChu Thị Lê Dung, Nguyễn Thị Kim Dung
260 |aNha Trang : |bTrường ĐH Nha Trang, |c2017
300 |a390 tr.
650 |aTài chính - Quản trị
690 |aQuản trị rủi ro tài chính
700 |aNguyễn Thị Kim Dung
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/quantriruirotaichinh_chuthiledung_nguyenthikimdung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét