GT,Bài giảng ĐHNT
368.22
Bảo hiểm hàng hải /
DDC 368.22
Nhan đề Bảo hiểm hàng hải / Hồ Đức Tuấn
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 113 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Luật học - Bảo hiểm
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm
Môn học Bảo hiểm hàng hải
000 00000nam a2200000 4500
00169625
00214
00452FFE601-B576-4A6C-A79B-26E0348E2A8F
005201707110847
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170711084659|znguyenloi
082 |a368.22
245 |aBảo hiểm hàng hải / |cHồ Đức Tuấn
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a113 tr. ;
650 |aLuật học - Bảo hiểm
650 |aBảo hiểm
690 |aBảo hiểm hàng hải
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/baohiemhanghai_hoductuan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét