Báo, tạp chí
658.1
Financial management
DDC 658.1
Nhan đề Financial management
Thông tin xuất bản Atlanta, Ga. :Financial Management Association,1972-
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Financial management
Tác giả(bs) TT Financial Management Association International.
Tác giả(bs) TT Financial Management Association.
000 02310nas a2200553 a 4500
00167087
0022
004010B4BFD-A415-4473-998D-B4D539ABA490
005201706150910
006m o d
007cr mn|||||||||
008050822c19729999fluqr pso 0 a0eng c
0091 0
010 |a 2007235411
0167 |a014597553|2Uk
0167 |a100941711|2DNLM
0167 |a2254144-5|2DE-600
0167 |a981501680|2DE-101
022 |a1755-053X|l0046-3892|22
0248 |aeb707771
0248 |apq18733
035 |a(OCoLC)ocm61312798
039|a20170615091120|boanhntk|c20170615082602|doanhntk|y20170615074641|zoanhntk
040 |aOCLCS|beng|cOCLCS|dOCLCS|dEYM|dHUL|dNSD|dSILAS|dGAO|dOCLCS|dGUA|dOCLCQ|dGWDNB|dUKMGB|dOCLCO|dOCLCQ|dOCLCF|dOCLCO|dVT2|dOCLCQ|dDEBBG|dCUD|dAU@|dOCLCQ
042 |apcc
08204|a658.1
24510|aFinancial management
260 |aAtlanta, Ga. :|bFinancial Management Association,|c1972-
310 |aQuarterly
336 |atext|btxt|2rdacontent
337 |acomputer|bc|2rdamedia
338 |aonline resource|bcr|2rdacarrier
3621 |aPrint began with vol. 1, no. 1 (spring 1972).
650|aFinancial management
655 7|aPeriodicals.|2fast|0(OCoLC)fst01411641
7102 |aFinancial Management Association International.
7102 |aFinancial Management Association.
7761 |tFinancial management|x0046-3892|w(DLC) 72623547|w(OCoLC)1569236
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/financialmanagement/cover1.jpg
8594 |uhttp://infotrac.galegroup.com/itw/infomark/1/1/1/purl=rc18_ITOF_0__jn+%22Financial+Management%22
890|c16
999|aLibrary of Congress|tjetdsp_bibsummary

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét