Báo, tạp chí
664
Food Biophysics
DDC 664
Nhan đề Food Biophysics
Thông tin xuất bản New York : Springer
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Food Science
000 00000nas#a2200000ui#4500
00165349
0022
004546321FE-EDEE-47A3-A799-876A0944F4D6
005201706141651
008081223s vm| vie
0091 0
022 |a1557-1858
039|a20170614165123|bvinhpq|y20170605080257|zvinhpq
082 |a664
245 |aFood Biophysics
260 |aNew York : |bSpringer
310 |aQuarterly
650 |aFood Science
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/foodbiophysics/cover_thumbimage.jpg
890|c16

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét