Báo, tạp chí
380.1
Tourism management
DDC 380.1
Nhan đề Tourism management
Thông tin xuất bản Guildford, U.K. : Butterworth, 2009
Kỳ phát hành Quarterly
Phụ chú Electronic journals
Thuật ngữ chủ đề Periodicals.
Thuật ngữ chủ đề Tourism
000 00000nas#a2200000ui#4500
00161226
0022
00460E32801-34A8-4699-9ED8-3A9014EA90BA
005201704181040
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20170418104040|zngavt
082 |a380.1
245 |aTourism management
260 |aGuildford, U.K. : |bButterworth, |c2009
310 |aQuarterly
500 |aElectronic journals
650 |aPeriodicals.
650 |aTourism
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/tourismmanagement/2013/vol139/trang/vol139_01.jpg
890|c24

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét