Báo, tạp chí
330
The World economy
DDC 330
Nhan đề The World economy
Thông tin xuất bản Oxford] : Blackwell Publishers
Kỳ phát hành 10 issues a year
Phụ chú Electronic journals.
Thuật ngữ chủ đề International economic relations
000 00000nas#a2200000ui#4500
00160672
0022
004933C0F69-BED5-4080-8394-CDA0A050E72E
005201704120905
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20170412090551|bngavt|c20170411092502|dngavt|y20170411085439|zngavt
082 |a330
245 |aThe World economy
260 |aOxford] : |bBlackwell Publishers
310 |a10 issues a year
500 |aElectronic journals.
650 |aInternational economic relations
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/theworldeconomy/2013/vol36_iss12/trang/vol36_iss12_001.jpg
890|c48

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét