Báo, tạp chí
330
The econometrics journal /
DDC 330
Nhan đề The econometrics journal / Royal Economic Society.
Thông tin xuất bản Oxford, UK ;Malden, MA :Royal Economic Society and Blackwell Publishers,
Thuật ngữ chủ đề Economics
Thuật ngữ chủ đề Econometrics
Thuật ngữ chủ đề Science économique.
Tác giả(bs) TT Royal Economic Society (Great Britain)
000 02422nas a2200529 a 4500
00160569
0022
004CF3ADC7D-7ECF-46F4-9959-27DE381ED435
005201704071409
006m d
007cr n
008980410c19989999enktr p s o 0 0eng c
0091 0
035 |a(WaSeSS)ssj0001414
037 |bBlackwell Publishers Ltd., 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, England
039|a20170407140944|bngavt|y20170407140853|zngavt
08204|a330
1300 |aEconometrics journal
24514|aThe econometrics journal / |cRoyal Economic Society.|h[electronic resource] /
260 |aOxford, UK ;|aMalden, MA :|bRoyal Economic Society and Blackwell Publishers,
538 |aMode of access: World Wide Web.
650 0|aEconomics|vPeriodicals.
650 0|aEconometrics|vPeriodicals.
650 4|aScience économique.
7102 |aRoyal Economic Society (Great Britain)
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/tapchi/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/theeconometricsjournal/2013/vol16_iss3/trang/vol16_iss3_001.jpg
890|c12

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét