Sách ngoại văn
910.45
Developments in maritime transportation and exploitation of sea resources :
DDC 910.45
Nhan đề Developments in maritime transportation and exploitation of sea resources : proceedings of IMAM 2013, 15th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM), A Coruña, Spain, 14-17 October 2013 / editors, C. Guedes Soares, Portugal, F. López Peña
Thông tin xuất bản Leiden, The Netherlands : CRC Press/Balkema, 2014
Mô tả vật lý 1136 p.
Thuật ngữ chủ đề Ocean travel Congresses
Môn học Kinh tế vận tải biển
Tác giả(bs) CN Peña, F. López
Tác giả(bs) CN Soares, C. Guedes,
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159749
00212
00494BF7255-6C30-42DC-AF3C-9BD2A4899F93
005201703210926
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170321092708|boanhntk|c20170320140036|dngavt|y20170320110410|zngavt
082 |a910.45
245 |aDevelopments in maritime transportation and exploitation of sea resources : |bproceedings of IMAM 2013, 15th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM), A Coruña, Spain, 14-17 October 2013 / |ceditors, C. Guedes Soares, Portugal, F. López Peña
260 |aLeiden, The Netherlands : |bCRC Press/Balkema, |c2014
300 |a1136 p.
650 |aOcean travel Congresses
690 |aKinh tế vận tải biển
700 |aPeña, F. López
700 |aSoares, C. Guedes,
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/developmentsinmaritime_cguedes soares/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét