Sách ngoại văn
623.82
Ship design :
DDC 623.82
Nhan đề Ship design : methodologies of preliminary design / Apostolos Papanikolaou
Thông tin xuất bản Dordrecht : Springer, 2014
Mô tả vật lý 635 p.
Thuật ngữ chủ đề Engine Technology.
Thuật ngữ chủ đề Engineering Design
Môn học Thiết kế tàu thủy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159748
00212
0046B8472BE-520F-4207-AF87-FF0791C1924C
005201703201028
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170320102817|zngavt
082 |a623.82
245 |aShip design : |bmethodologies of preliminary design / |cApostolos Papanikolaou
260 |aDordrecht : |bSpringer, |c2014
300 |a635 p.
650 |aEngine Technology.
650 |aEngineering Design
690 |aThiết kế tàu thủy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/shipdesign_apostolospapanikolaou/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét