GT,Bài giảng ĐHNT
355
Bài giảng công tác quốc phòng an ninh - Phần 2 /
DDC 355
Tác giả CN Nguyễn Văn Hợi
Nhan đề Bài giảng công tác quốc phòng an ninh - Phần 2 / Nguyễn Văn Hợi
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang
Mô tả vật lý 126 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quân sự - an ninh
Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159538
00214
00489D982E3-BF98-42E9-B997-DA02C6B8AE27
005201703130823
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20170313082312|znguyenloi
082 |a355
100 |aNguyễn Văn Hợi
245 |aBài giảng công tác quốc phòng an ninh - Phần 2 / |cNguyễn Văn Hợi
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang
300 |a126 tr.
650 |aQuân sự - an ninh
690 |aGiáo dục quốc phòng - an ninh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/congtacquocphonganninh_phan2_nguyenvanhoi/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét