GT,Bài giảng ĐHNT
693.71
Bài giảng Kết cấu thép /
DDC 693.71
Tác giả CN Phạm Xuân Tùng
Nhan đề Bài giảng Kết cấu thép / Phạm Xuân Tùng
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 131 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thép - Kết cấu
Môn học Kết cấu thép 1
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158933
00214
004C2CA9F38-6B58-43F9-9CF2-E44AC0B365AF
005201703081405
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170308140617|boanhntk|y20170215100319|znguyenloi
082 |a693.71
100 |aPhạm Xuân Tùng
245 |aBài giảng Kết cấu thép / |cPhạm Xuân Tùng
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a131 tr.
650 |aThép - Kết cấu
690 |aKết cấu thép 1
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/ketcauthep_phamxuantung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét