GT,Bài giảng ĐHNT
664.06
Bài giảng sản xuất bột cá, dầu cá và tận dụng phụ phẩm thủy sản /
DDC 664.06
Tác giả CN Đặng Trung Thành
Nhan đề Bài giảng sản xuất bột cá, dầu cá và tận dụng phụ phẩm thủy sản / Đặng Trung Thành
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 122tr
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Bột cá
Từ khóa tự do Dầu cá
Từ khóa tự do Phụ phẩm thủy sản
Môn học Công nghệ chế biến thủy sản
Môn học Tận dụng phụ phẩm nông thủy sản
Môn học Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT508)
Môn học Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT507)
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013915
00214
0041E46723F-5174-4EA2-8EC6-E8838B6DEDA6
005201703221535
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a20170322153549|boanhntk|c20160506104006|doanhntk|y09-Jan-2012 03:53:41|zhungbt
082 |a664.06
100 |aĐặng Trung Thành
245 |aBài giảng sản xuất bột cá, dầu cá và tận dụng phụ phẩm thủy sản / |cĐặng Trung Thành
260 |aNha Trang; : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a122tr
650 |aGiáo trình
650 |aBột cá
653 |aDầu cá
653 |aPhụ phẩm thủy sản
690 |aCông nghệ chế biến thủy sản
690|aTận dụng phụ phẩm nông thủy sản
690|aQuản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT508)
690|aTận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT507)
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/bai giang sx dau ca bot ca_ dang trung thanh_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d91

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét