GT,Bài giảng ĐHNT
664.949
Bài giảng Quản lý chất lượng thực phẩm và Vệ sinh an toàn thực phẩm /
DDC 664.949
Tác giả CN Phan Thị Thanh Hiền
Nhan đề Bài giảng Quản lý chất lượng thực phẩm và Vệ sinh an toàn thực phẩm / Phan Thị Thanh Hiền
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 619 tr.
Mô tả vật lý 622 tr. ( Bản cập nhật 2014)
Phụ chú Quy định Quốc tế Việt Nam về Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-Quản lý chất lượng
Môn học Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
Môn học Truy xuất nguồn gốc
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131744
00214
004F5240652-0B08-4BB9-90C9-07902A23F575
005201605161428
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20160516142806|bngavt|c20141217092227|dngavt|y20140616081546|zluuyen
082 |a664.949
100 |aPhan Thị Thanh Hiền
245 |aBài giảng Quản lý chất lượng thực phẩm và Vệ sinh an toàn thực phẩm / |cPhan Thị Thanh Hiền
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a619 tr.
300|a622 tr. ( Bản cập nhật 2014)
500|aQuy định Quốc tế Việt Nam về Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016
650 |aThực phẩm|xQuản lý chất lượng
690 |a Quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
690|aTruy xuất nguồn gốc
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/quanlychatluongvavesinhantoanthucpham_phanthithanhhien/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c5|d271

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét