Sách tiếng Việt
339 Gi 108
Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô /
DDC 339
Nhan đề Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Văn Công và những người khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả vật lý 271 tr. : minh họa ; 24 cm
Phụ chú Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng khối kinh tế /
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vĩ mô
Môn học Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Minh
Tác giả(bs) CN Ngô Mến
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025220-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000035416-7, 3000035886-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128947
00211
004E06D469D-FFEA-4234-AA21-B677E8C87EFD
005201403031456
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20140303145603|bvanpth|c20140103075232|dvanpth|y20131113090230|znguyenloi
082 |a339|bGi 108
245 |aGiáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô / |cNguyễn Văn Công và những người khác
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2012
300 |a271 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
500|aSách dùng cho sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng khối kinh tế /
650 |aKinh tế vĩ mô
690 |aKinh tế vĩ mô
700 |aNguyễn Văn Công
700 |aNguyễn Khắc Minh
700 |aNgô Mến
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025220-2
852|bKho mượn|j(7): 3000035416-7, 3000035886-90
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaotrinhnguyenlyhockinhtevimo_nguyenvancong/0giaotrinhnguyenlyhockinhtevimo_nguyenvancongthumbimage.jpg
890|a10|b77|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000035890 Kho mượn 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:01-02-2023
2 3000035889 Kho mượn 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:05-10-2022
3 3000035888 Kho mượn 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:05-10-2022
4 3000035887 Kho mượn 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:05-10-2022
5 3000035886 Kho mượn 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:05-10-2022
6 3000035417 Kho mượn 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:05-10-2022
7 3000035416 Kho mượn 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
8 1000025222 Kho đọc Sinh viên 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:01-02-2023
9 1000025221 Kho đọc Sinh viên 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
10 1000025220 Kho đọc Sinh viên 339 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:30-09-2022
  1 of 1 
Nhận xét