GT,Bài giảng ĐHNT
664.07
Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm /
DDC 664.07
Tác giả CN Trần Thị Mỹ Hạnh
Nhan đề Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm / Trần Thị Mỹ Hạnh
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2011, 2013, 2014
Mô tả vật lý 201 tr.
Mô tả vật lý 230 tr. (Bản cập nhật năm 2014)
Mô tả vật lý 74 tr. (Bản cập nhật 2013)
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Cảm quan
Môn học Đánh giá cảm quan thực phẩm
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012522
00214
004CB2CBA89-E7A4-4ED7-BBE2-EF0A74FFAD8C
005201404070959
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20140407095709|bluuyen|c20140407095647|dluuyen|y15-Jun-2012 07:54:22|zluuyen
082 |a664.07
100 |aTrần Thị Mỹ Hạnh
245|aBài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm / |cTrần Thị Mỹ Hạnh
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2011, 2013, 2014
300 |a201 tr.
300|a230 tr. (Bản cập nhật năm 2014)
300|a74 tr. (Bản cập nhật 2013)
650 |aThực phẩm - Cảm quan
690|aĐánh giá cảm quan thực phẩm
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/danhgiacamquanthucpham_2014_tranthimyhanh/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c4|d74

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét