GT,Bài giảng ĐHNT
621.3
Bài giảng kỹ thuật điện tử /
UDC 621.3
Tác giả CN Trần Tiến Phức
Nhan đề Bài giảng kỹ thuật điện tử / Trần Tiến Phức
Thông tin xuất bản Nha Trang:, 2010
Thông tin xuất bản Đại học Nha Trang
Mô tả vật lý 240 tr.
Thuật ngữ chủ đề Điện tử - Kỹ thuật
Môn học Kỹ thuật điện tử
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012403
00214
004412ACDE9-0FA6-4F32-B742-BC2090D0FCF9
005201709270930
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170927093005|bhientrang|c20130423151454|dtrangthuvien|y26-Jan-2011 15:05:09|zhoannq76
080 |a621.3
100 |aTrần Tiến Phức
245 |aBài giảng kỹ thuật điện tử / |cTrần Tiến Phức
260 |aNha Trang:, |c2010
260|bĐại học Nha Trang
300 |a240 tr.
650 |aĐiện tử - Kỹ thuật
690 |aKỹ thuật điện tử
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/kythuatdientu_trantienphuc/0biathumbimage.jpg
890|b0|c1|d153

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét