GT,Bài giảng ĐHNT
658..409
Nghệ thuật lãnh đạo /
DDC 658..409
Tác giả CN Vương Vĩnh Hiệp
Nhan đề Nghệ thuật lãnh đạo / Vương Vĩnh Hiệp
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 81 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo-Nghệ thuật
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001187943
00214
0042F58D319-5357-4BD1-B35C-49D7968B962E
005202308181604
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230818160446|btrangthuvien|c20230818155843|dtrangthuvien|y20230818154907|ztrangthuvien
082 |a658..409
100 |aVương Vĩnh Hiệp
245 |aNghệ thuật lãnh đạo / |cVương Vĩnh Hiệp
260 |c2023
300 |a81 tr.
650 |aLãnh đạo|xNghệ thuật
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghethuatlanhdao_vuongvinhhiep2023/00nghethuatlanhdaothumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét