Sách ngoại văn
320.981
Democracy against neoliberalism in Argentina and Brazil : a move to the left : /
DDC 320.981
Tác giả CN Ferrero, Juan Pablo
Nhan đề Democracy against neoliberalism in Argentina and Brazil : a move to the left : / Juan Pablo Ferrero.
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Thuật ngữ chủ đề Antagonistic Simplicity
Thuật ngữ chủ đề Heterogeneous Complexity
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176399
00212
00473F4BF7D-8593-4897-8702-C97890C59897
005202301111420
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230111141949|bngavt|c20230111141824|dngavt|y20230111141809|zngavt
082 |a320.981
100 |aFerrero, Juan Pablo
245 |aDemocracy against neoliberalism in Argentina and Brazil : a move to the left : / |cJuan Pablo Ferrero.|hPalgrave Macmillan
260|aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
650 |aAntagonistic Simplicity
650 |aHeterogeneous Complexity
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/320_chinhtrihoc/democracyagainstneoliberalism_juanpabloferrero/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét