Sách ngoại văn
The human enhancement debate and disability : new bodies for a better life /
Nhan đề The human enhancement debate and disability : new bodies for a better life / Miriam Eilers and others
Thông tin xuất bản New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 272 p.
Thuật ngữ chủ đề Norms and Body
Thuật ngữ chủ đề Real Embodiment
Tác giả(bs) CN Eilers, Miriam
Tác giả(bs) CN Grüber, Katrin
Tác giả(bs) CN Mensch, Institut
Tác giả(bs) CN Rehmann-Sutter, Christoph
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176332
00212
0046E39B2BB-2073-429A-BA14-022943FD8D4F
005202301050836
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230105083557|zngavt
245 |aThe human enhancement debate and disability : new bodies for a better life / |cMiriam Eilers and others
260 |aNew York, NY : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a272 p.
650 |aNorms and Body
650 |aReal Embodiment
700 |aEilers, Miriam
700 |aGrüber, Katrin
700 |aMensch, Institut
700|aRehmann-Sutter, Christoph
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/100_triethoc_tamlyhoc/170_daoduchoc/thehumanenhancementdebate_ miriameilers/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét