Sách ngoại văn
305.231
Parenting, family policy and children's well-being in an unequal society :
DDC 305.231
Tác giả CN Hartas, Dimitra
Nhan đề Parenting, family policy and children's well-being in an unequal society : a new culture war for parents / Dimitra Hartas
Thông tin xuất bản Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 248 P.
Thuật ngữ chủ đề EarlyIntervention
Thuật ngữ chủ đề ParentRemodelling
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176331
00212
0041A3D7725-7DA7-4B21-805C-AD1104AA42F4
005202301050821
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230105082132|zngavt
082 |a305.231
100 |aHartas, Dimitra
245 |aParenting, family policy and children's well-being in an unequal society : |ba new culture war for parents / |cDimitra Hartas
260 |aHoundmills, Basingstoke, Hampshire : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a248 P.
650 |aEarlyIntervention
650 |aParentRemodelling
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/parentingfamilypolicy_dimitrahartas/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét