Sách ngoại văn
371
Queer teachers, identity and performativity :
DDC 371
Tác giả CN Harris, Anne
Nhan đề Queer teachers, identity and performativity : Anne Harris and Emily M. Gray.
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 133 P.
Thuật ngữ chủ đề Reframing Queer
Thuật ngữ chủ đề Teacher Subjects
Tác giả(bs) CN Gray, Emily M.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176321
00212
004CB038403-B975-4BEB-A742-6A6FEC2F8AEF
005202301050755
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230105075504|zngavt
082 |a371
100 |aHarris, Anne
245 |aQueer teachers, identity and performativity : |bAnne Harris and Emily M. Gray.
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a133 P.
650 |aReframing Queer
650 |aTeacher Subjects
700 |aGray, Emily M.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/queerteachersidentity_anneharris/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét