Sách ngoại văn
261.5
Ethnographic theology :
DDC 261.5
Tác giả CN Natalie Wigg-Stevenson.
Nhan đề Ethnographic theology : an inquiry into the production of theological knowledge / Natalie Wigg-Stevenson.
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 216 P.
Thuật ngữ chủ đề Reflexive Theology
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176314
00212
0041C42A7B6-EB2C-4037-B335-E44E6167BB27
005202301041628
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230104162802|zngavt
082 |a261.5
100 |aNatalie Wigg-Stevenson.
245 |aEthnographic theology : |ban inquiry into the production of theological knowledge / |cNatalie Wigg-Stevenson.
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a216 P.
650 |aReflexive Theology
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/200_tongiao/260_thanhocxahoi_giaohoi/ethnographictheology_nataliewiggstevenson/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét