Sách ngoại văn
610.72
Making global health care innovation work :
DDC 610.72
Tác giả CN Engel, Nora
Nhan đề Making global health care innovation work : standardization and localization / Nora Engel, Ine Van Hoyweghen, and Anja Krumeich.
Thông tin xuất bản New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 224 p.
Thuật ngữ chủ đề Making Public Health
Thuật ngữ chủ đề Redesigning Standards
Tác giả(bs) CN Hoyweghen, Ine Van
Tác giả(bs) CN Krumeich, Anja
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176313
00212
004786A18D7-D340-4F02-A4BF-9B52930C3A25
005202301041603
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230104160306|zngavt
082 |a610.72
100 |aEngel, Nora
245 |aMaking global health care innovation work : |bstandardization and localization / |cNora Engel, Ine Van Hoyweghen, and Anja Krumeich.
260 |aNew York, NY : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a224 p.
650 |aMaking Public Health
650 |aRedesigning Standards
700 |aHoyweghen, Ine Van
700 |aKrumeich, Anja
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/makingglobalhealthcareinnovation_ noraengel/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét