Bài báo tạp chí
Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
Tác giả CN Nguyễn Quốc Dũng
Nhan đề Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Quốc Dũng
Mô tả vật lý Tr.71-74
Từ khóa tự do Biến đổi khí hậu
Từ khóa tự do Quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 11 Năm: 2022-4
000 00000nab#a2200000ui#4500
001175292
00221
00426439643-9127-4D0F-8DC0-7E9348318F3F
005202212011426
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20221201142747|zoanhntk
100 |aNguyễn Quốc Dũng
245 |aTăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cNguyễn Quốc Dũng
300 |aTr.71-74
653 |aBiến đổi khí hậu
653 |aQuản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường
773 |tKinh tế và dự báo |d2022-4|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét