Sách ngoại văn
005
Introduction to Database Systems /
DDC 005
Tác giả CN Date, C. J.
Nhan đề Introduction to Database Systems / C. J. Date
Thông tin xuất bản Pearson, 2003
Mô tả vật lý 1034 P.
Thuật ngữ chủ đề Database Storage & Design
Thuật ngữ chủ đề Network Storage & Retrieval Administration
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001175291
00212
00484D7770D-8579-432B-B5B5-7D816A167222
005202212011426
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20221201142540|zngavt
082 |a005
100 |aDate, C. J.
245 |aIntroduction to Database Systems / |cC. J. Date
260 |bPearson, |c2003
300 |a1034 P.
650 |aDatabase Storage & Design
650 |aNetwork Storage & Retrieval Administration
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/introductiontodatabasesystems_ cjdate/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét