Sách ngoại văn
621
Design for Advanced Manufacturing :
DDC 621
Tác giả CN Gillespie, LaRoux
Nhan đề Design for Advanced Manufacturing : Technologies and Processes / LaRoux Gillespie
Lần xuất bản 1st Edition
Thông tin xuất bản McGraw Hill, 2017
Mô tả vật lý 972 P.
Thuật ngữ chủ đề Industrial Manufacturing
Thuật ngữ chủ đề Mechanical Engineering
Thuật ngữ chủ đề Robotics & Automation
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174871
00212
0046CBDF5D3-3EE2-456C-8228-F1EFAB3F4DF9
005202211240859
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20221124085925|zngavt
082 |a621
100 |aGillespie, LaRoux
245 |aDesign for Advanced Manufacturing : |bTechnologies and Processes / |cLaRoux Gillespie
250 |a1st Edition
260 |bMcGraw Hill, |c2017
300 |a972 P.
650 |aIndustrial Manufacturing
650 |aMechanical Engineering
650 |aRobotics & Automation
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/designforadvancedmanufacturing_larouxgillespie/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét