Sách ngoại văn
621
Social and Personality Development :
DDC 621
Tác giả CN Lamb, Michael E.
Nhan đề Social and Personality Development : An Advanced Textbook / Michael E. Lamb, Marc H. Bornstein
Thông tin xuất bản Psychology Press, 2011
Mô tả vật lý 531 P.
Thuật ngữ chủ đề Developmental Psychology
Thuật ngữ chủ đề Educational Psychology
Thuật ngữ chủ đề Medical Child Psychology
Tác giả(bs) CN Bornstein, Marc H.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173593
00212
00423D04AC0-1181-4449-B688-4D38D8B7030F
005202209221103
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20220922110313|zngavt
082 |a621
100 |aLamb, Michael E.
245 |aSocial and Personality Development : |bAn Advanced Textbook / |cMichael E. Lamb, Marc H. Bornstein
260 |bPsychology Press, |c2011
300 |a531 P.
650 |aDevelopmental Psychology
650 |aEducational Psychology
650 |aMedical Child Psychology
700 |aBornstein, Marc H.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/socialandpersonalitydevelopment_michaelelamb/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét