Sách ngoại văn
005
Parallel Computing Architectures and APIs :
DDC 005
Tác giả CN Kale, Vivek
Nhan đề Parallel Computing Architectures and APIs : IoT Big Data Stream Processing / Vivek Kale
Thông tin xuất bản Chapman and Hall, 2019
Mô tả vật lý 407 p.
Thuật ngữ chủ đề Computer Games Programming
Thuật ngữ chủ đề Game Programming
Thuật ngữ chủ đề Information Technology
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173582
00212
004753BD590-0551-4F00-A67C-363B1EBBABA8
005202209211504
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220921150429|zngavt
082 |a005
100 |aKale, Vivek
245 |aParallel Computing Architectures and APIs : |bIoT Big Data Stream Processing / |cVivek Kale
260 |bChapman and Hall, |c2019
300 |a407 p.
650 |aComputer Games Programming
650 |aGame Programming
650 |aInformation Technology
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/parallelcomputingarchitectures_ vivekkale/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét