Bài báo tạp chí
European lobster stocking requires comprehensive impact assessment to determine fishery benefits /
Nhan đề European lobster stocking requires comprehensive impact assessment to determine fishery benefits / Charlie D. Ellis and others
Mô tả vật lý P.179-192
Từ khóa tự do Crustacea
Từ khóa tự do Genetics
Từ khóa tự do Hatchery
Tác giả(bs) CN Boothroyd, Dominic P.
Tác giả(bs) CN Daniels, Carly L.
Tác giả(bs) CN Ellis, Charlie D.
Tác giả(bs) CN Hodgson, David J.
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162978
00221
004AEF3F619-20A2-4211-B376-26738C45F0A0
005202201210735
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121073512|znguyenloi
245 |aEuropean lobster stocking requires comprehensive impact assessment to determine fishery benefits / |cCharlie D. Ellis and others
300 |aP.179-192
653 |aCrustacea
653 |aGenetics
653 |aHatchery
700 |aBoothroyd, Dominic P.
700 |aDaniels, Carly L.
700 |aEllis, Charlie D.
700 |aHodgson, David J.
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét