Bài báo tạp chí
A review of lobster fishery management: the Western Australian fishery for Panulirus cygnus, a case study in the development and implementation of input and output-based management systems /
Tác giả CN Penn, J. W.
Nhan đề A review of lobster fishery management: the Western Australian fishery for Panulirus cygnus, a case study in the development and implementation of input and output-based management systems / J. W. Penn, N. Caputi, and S. de Lestang
Mô tả vật lý P.166-178
Từ khóa tự do Input controls
Từ khóa tự do Licence valuations
Từ khóa tự do Lobster fisheries
Tác giả(bs) CN Caputi, N.
Tác giả(bs) CN Lestang, S. de
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162977
00221
004CC5AE909-BB77-480B-97B6-8F631BD62889
005202201210733
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121073347|znguyenloi
100 |aPenn, J. W.
245 |aA review of lobster fishery management: the Western Australian fishery for Panulirus cygnus, a case study in the development and implementation of input and output-based management systems / |cJ. W. Penn, N. Caputi, and S. de Lestang
300 |aP.166-178
653 |aInput controls
653 |aLicence valuations
653 |aLobster fisheries
700 |aCaputi, N.
700 |aLestang, S. de
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét