Bài báo tạp chí
A concise review of lobster utilization by worldwide human populations from prehistory to the modern era /
Nhan đề A concise review of lobster utilization by worldwide human populations from prehistory to the modern era / Ehud Spanier and others
Mô tả vật lý P.151-165
Từ khóa tự do Africa
Từ khóa tự do Americas
Từ khóa tự do Australia
Tác giả(bs) CN Goldstein, Jason S.
Tác giả(bs) CN Groeneveld, Johan C.
Tác giả(bs) CN Lavalli, Kari L.
Tác giả(bs) CN Spanier, Ehud
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162976
00221
004414B4482-10C2-4A61-9F81-6A68297A9353
005202201210730
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121073029|znguyenloi
245 |aA concise review of lobster utilization by worldwide human populations from prehistory to the modern era / |cEhud Spanier and others
300 |aP.151-165
653 |aAfrica
653 |aAmericas
653 |aAustralia
700 |aGoldstein, Jason S.
700 |aGroeneveld, Johan C.
700 |aLavalli, Kari L.
700 |aSpanier, Ehud
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét