Bài báo tạp chí
Basin-wide mechanisms for spring bloom initiation: how typical is the North Atlantic? /
Nhan đề Basin-wide mechanisms for spring bloom initiation: how typical is the North Atlantic? / Harriet S. Cole and others
Mô tả vật lý P.129-144
Từ khóa tự do Bloom initiation
Từ khóa tự do Critical depth
Từ khóa tự do Critical turbulence
Tác giả(bs) CN Cole, Harriet S.
Tác giả(bs) CN Henson, Stephanie
Tác giả(bs) CN Martin, Adrian P.
Tác giả(bs) CN Yool, Andrew
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162974
00221
004045172DF-68D3-4DD0-9F5A-7933C9070223
005202201210727
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121072752|znguyenloi
245 |aBasin-wide mechanisms for spring bloom initiation: how typical is the North Atlantic? / |cHarriet S. Cole and others
300 |aP.129-144
653 |aBloom initiation
653 |aCritical depth
653 |aCritical turbulence
700 |aCole, Harriet S.
700 |aHenson, Stephanie
700 |aMartin, Adrian P.
700 |aYool, Andrew
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét