Bài báo tạp chí
Biodiversity baseline for large marine ecosystems: an example from the Barents Sea /
Tác giả CN Certain, Gre´goire
Nhan đề Biodiversity baseline for large marine ecosystems: an example from the Barents Sea / Gre´goire Certain and Benjamin Planque
Mô tả vật lý P.109-121
Từ khóa tự do Barents Sea
Từ khóa tự do Baseline
Từ khóa tự do Biodiversity
Tác giả(bs) CN Planque, Benjamin
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162972
00221
00442A5A87B-1670-4C58-9751-55DE99BF8136
005202201210723
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121072311|znguyenloi
100 |aCertain, Gre´goire
245 |aBiodiversity baseline for large marine ecosystems: an example from the Barents Sea / |cGre´goire Certain and Benjamin Planque
300 |aP.109-121
653 |aBarents Sea
653 |aBaseline
653 |aBiodiversity
700 |aPlanque, Benjamin
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét