Sách tiếng Việt
338.959
Khung thể chế phát triển bền vững cho một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam /
DDC 338.959
Tác giả CN Lưu Bách Dũng
Nhan đề Khung thể chế phát triển bền vững cho một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam / Lưu Bách Dũng, Nguyễn Hồng Quang
Thuật ngữ chủ đề Thể chế - Đông Nam Á
Thuật ngữ chủ đề Phát triển bền vững
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Quang
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161776
00211
004642194DE-EF26-4F28-AC33-3C9C3E6024D4
005202112220733
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20211222073112|bngavt|y20211222072940|zngavt
082 |a338.959
100 |aLưu Bách Dũng
245 |aKhung thể chế phát triển bền vững cho một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam / |cLưu Bách Dũng, Nguyễn Hồng Quang
650 |aThể chế - Đông Nam Á
650 |aPhát triển bền vững
700 |aNguyễn Hồng Quang
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/khungthechephattrienbenvung_luubachdung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét