Bài báo tạp chí
Interactions among lactose, β-lactoglobulin and starch in co-lyophilized mixtures as determined by Fourier Transform Infrared Spectroscopy /
Nhan đề Interactions among lactose, β-lactoglobulin and starch in co-lyophilized mixtures as determined by Fourier Transform Infrared Spectroscopy / Zohreh Hajihashemi and others
Mô tả vật lý From p.496-502
Tác giả(bs) CN Desobry, Stéphane
Tác giả(bs) CN Hajihashemi, Zohreh
Tác giả(bs) CN Nasirpour, Ali
Tác giả(bs) CN Scher, Joël
Nguồn trích Journal of food science and technology.- Số: 11 Tập: 51 Năm: 2014
000 00000nab#a2200000ui#4500
001161099
00221
004B07EA21C-7338-45A2-8378-BD2345F96FE1
005202112081734
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20211208173423|zluuyen
245 |aInteractions among lactose, β-lactoglobulin and starch in co-lyophilized mixtures as determined by Fourier Transform Infrared Spectroscopy / |cZohreh Hajihashemi and others
300 |aFrom p.496-502
700 |a Desobry, Stéphane
700 |aHajihashemi, Zohreh
700 |aNasirpour, Ali
700 |aScher, Joël
773 |tJournal of food science and technology.|d2014|v51|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét