Bài báo tạp chí
Antioxidant and antiproliferative activities of phenolics isolated from fruits of Himalayan yellow raspberry (Rubus ellipticus) /
Nhan đề Antioxidant and antiproliferative activities of phenolics isolated from fruits of Himalayan yellow raspberry (Rubus ellipticus) / Ritu Saini and others
Mô tả vật lý From p.489-495
Tác giả(bs) CN Dangwal, Koushalya
Tác giả(bs) CN Saini, Ritu
Tác giả(bs) CN Garg, Veena
Tác giả(bs) CN Himagh, Sinni
Nguồn trích Journal of food science and technology.- Số: 11 Tập: 51 Năm: 2014
000 00000nab#a2200000ui#4500
001161098
00221
004D80E38C0-F666-4558-9D8D-13D5B395E0E8
005202112081729
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20211208172942|zluuyen
245 |aAntioxidant and antiproliferative activities of phenolics isolated from fruits of Himalayan yellow raspberry (Rubus ellipticus) / |cRitu Saini and others
300 |aFrom p.489-495
700 |a Dangwal, Koushalya
700 |a Saini, Ritu
700 |aGarg, Veena
700 |aHimagh, Sinni
773 |tJournal of food science and technology.|d2014|v51|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét