Bài báo tạp chí
A refreshing beverage from mature coconut water blended with lemon juice /
Nhan đề A refreshing beverage from mature coconut water blended with lemon juice / O. P. Chauhan and others
Mô tả vật lý From p.475-481
Tác giả(bs) CN Archana, B. S.
Tác giả(bs) CN Raju, P. S.
Tác giả(bs) CN Chauhan, O. P.
Tác giả(bs) CN Singh, Asha
Nguồn trích Journal of food science and technology.- Số: 11 Tập: 51 Năm: 2014
000 00000nab#a2200000ui#4500
001161096
00221
004536D97C7-6F05-4E0B-90CC-7A41C4BF2BDC
005202112081723
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20211208172326|zluuyen
245 |aA refreshing beverage from mature coconut water blended with lemon juice / |cO. P. Chauhan and others
300 |aFrom p.475-481
700 |a Archana, B. S.
700 |a Raju, P. S.
700 |aChauhan, O. P.
700 |aSingh, Asha
773 |tJournal of food science and technology.|d2014|v51|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét