Bài báo tạp chí
Soy milk as an emulsifier in mayonnaise: physico-chemical, stability and sensory evaluation /
Tác giả CN Rahmati, Kobra
Nhan đề Soy milk as an emulsifier in mayonnaise: physico-chemical, stability and sensory evaluation / Kobra Rahmati & Mostafa Mazaheri Tehrani & Kazem Daneshvar
Mô tả vật lý From p.461-467
Tác giả(bs) CN Daneshvar, Kazem
Tác giả(bs) CN Mazaheri Tehrani, Mostafa
Nguồn trích Journal of food science and technology.- Số: 11 Tập: 51 Năm: 2014
000 00000nab#a2200000ui#4500
001161094
00221
00434BE7FB6-DD25-4F25-86DA-BF96021A7321
005202112081716
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20211208171643|zluuyen
100 |aRahmati, Kobra
245 |aSoy milk as an emulsifier in mayonnaise: physico-chemical, stability and sensory evaluation / |cKobra Rahmati & Mostafa Mazaheri Tehrani & Kazem Daneshvar
300 |aFrom p.461-467
700 |a Daneshvar, Kazem
700 |aMazaheri Tehrani, Mostafa
773 |tJournal of food science and technology.|d2014|v51|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét