Sách tiếng Việt
363.7
Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu :
DDC 363.7
Nhan đề Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu : Báo cáo tóm tắt phục vụ các nhà hoạch định chính sách / Trần Thục, Koos Neefjes, Mai Trọng Nhuận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 36 tr.
Thuật ngữ chủ đề Biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Thiên tai
Tác giả(bs) CN Trần Thục
Tác giả(bs) CN Koos Neefjes
Tác giả(bs) CN Mai Trọng Nhuận
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160740
00211
0044EF87556-7130-46B7-9CA0-30ABD0E4E908
005202111241025
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20211124102324|bngavt|y20211124102312|zngavt
082 |a363.7
245 |aBáo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu : |bBáo cáo tóm tắt phục vụ các nhà hoạch định chính sách / |cTrần Thục, Koos Neefjes, Mai Trọng Nhuận
260 |aHà Nội : |bTài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, |c2015
300 |a36 tr.
650 |aBiến đổi khí hậu
650 |aThiên tai
700 |aTrần Thục
700 |aKoos Neefjes
700 |aMai Trọng Nhuận
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/baocaodacbietcuavnvequanly_tranthuc/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét