Sách tiếng Việt
624
Công nghệ chống xói lở bờ, bảo vệ môi trường /
DDC 624
Tác giả CN Phan Đức Tác
Nhan đề Công nghệ chống xói lở bờ, bảo vệ môi trường / Phan Đức Tác
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh
Mô tả vật lý 19 tr.
Thuật ngữ chủ đề Chống xói lở bờ
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160315
00211
00444F03A83-74D1-4597-B6BE-C9E4DEE9415D
005202111170802
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20211117080108|zngavt
082 |a624
100 |aPhan Đức Tác
245 |aCông nghệ chống xói lở bờ, bảo vệ môi trường / |cPhan Đức Tác
260 |aTp. Hồ Chí Minh
300 |a19 tr.
650 |aChống xói lở bờ
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/congnghechongxoilobo_phanductac/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét