Sách tiếng Việt
616.07
Sinh lý bệnh học /
DDC 616.07
Nhan đề Sinh lý bệnh học / Nguyễn Ngọc Lanh chủ biên và những người khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2012
Mô tả vật lý 472 tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh lý học-Bệnh lý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Lanh
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thu Anh
Tác giả(bs) CN Văn Đình Hoa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157807
00211
00457028328-5DCC-44E0-B411-86BE3F352A11
005202109272020
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20210927201940|zluuyen
082 |a616.07
245 |aSinh lý bệnh học / |cNguyễn Ngọc Lanh chủ biên và những người khác
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bY học, |c2012
300 |a472 tr.
650 |aSinh lý học|xBệnh lý
700 |aNguyễn Ngọc Lanh
700 |aPhan Thị Thu Anh
700 |aVăn Đình Hoa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/sinhlybenhhoc_nguyenngoclanh/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét