Sách ngoại văn
621
A Text Book of Engineering Mathematics (Volume - II) /
DDC 621
Nhan đề A Text Book of Engineering Mathematics (Volume - II) / Dr. Rajesh Pandey
Thông tin xuất bản Word Press, 2009
Thuật ngữ chủ đề Series Solutions and Special Functions
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001145306
00212
00403AA0B27-D0B2-4241-803F-6C41566C27C8
005202104070946
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20210407094629|zngavt
082 |a621
245 |aA Text Book of Engineering Mathematics (Volume - II) / |cDr. Rajesh Pandey
260 |bWord Press, |c2009
650 |aSeries Solutions and Special Functions
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/atextbookofengineering_drrajeshpandey/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét