Sách ngoại văn
621
A model for simulation and generation of surrounding vehicles in driving simulators /
DDC 621
Nhan đề A model for simulation and generation of surrounding vehicles in driving simulators / Johan Janson Olstam
Thông tin xuất bản Dept. of Science and Technology Linköpings, 2005
Mô tả vật lý 118 p.
Thuật ngữ chủ đề Traffic simulation
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001145226
00212
0044430BDE8-7C3E-44BB-B8CB-DB981D30065D
005202104061505
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20210406150534|bngavt|y20210406150509|zngavt
082 |a621
245 |aA model for simulation and generation of surrounding vehicles in driving simulators / |cJohan Janson Olstam
260 |bDept. of Science and Technology Linköpings, |c2005
300 |a118 p.
650 |aTraffic simulation
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/amodelforsimulation_johanjansonolstam/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét