Sách tiếng Việt
005.133
Giáo trình Kỹ thuật lập trình C :
DDC 005.133
Tác giả CN Phạm Văn Ất
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật lập trình C : Cơ sở và nâng cao / Phạm Văn Ất, Đỗ Văn Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền Thông, 2016
Mô tả vật lý 430 tr.
Thuật ngữ chủ đề C (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Môn học Ngôn ngữ lập trình
Môn học Kỹ thuật lập trình
Môn học Lập trình hệ thống nhúng
Môn học Nhập môn lập trình
Tác giả(bs) CN Đỗ Văn Tuấn
000 00000nam a2200000 4500
001144732
00211
004DD990412-8B87-4EE1-9D4A-3B4BA80692A1
005202103240959
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|y20210324095950|zhientrang
082 |a005.133
100 |aPhạm Văn Ất
245 |aGiáo trình Kỹ thuật lập trình C : |bCơ sở và nâng cao / |cPhạm Văn Ất, Đỗ Văn Tuấn
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền Thông, |c2016
300 |a430 tr.
650 |aC (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
690|aNgôn ngữ lập trình
690|aKỹ thuật lập trình
690|aLập trình hệ thống nhúng
690|aNhập môn lập trình
700|aĐỗ Văn Tuấn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtrinhkythuatlaptrinhc_phamvanat/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét