Sách ngoại văn
Automotive Sensors and Instrumentation :
Tác giả TT PCB GROUP COMPANY
Nhan đề Automotive Sensors and Instrumentation : Accelerometers, Preamplifiers, Microphones, Force Sensors, Pressure Sensors, Load Cells, Torque Sensors, Strain Sensors, Signal Conditioners, Instrumentation, and Accessories
Thông tin xuất bản Michigan, USA
Mô tả vật lý 124 p.
Thuật ngữ chủ đề Automotive Sensors
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001142069
00212
0041B6D069E-D5BD-4ED3-A8DE-541702800819
005202101041513
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210104151357|zretbatler
110|aPCB GROUP COMPANY
245 |aAutomotive Sensors and Instrumentation : |bAccelerometers, Preamplifiers, Microphones, Force Sensors, Pressure Sensors, Load Cells, Torque Sensors, Strain Sensors, Signal Conditioners, Instrumentation, and Accessories
260 |aMichigan, USA
300 |a124 p.
650 |aAutomotive Sensors
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/automotivesensorsinstrumentation/zautomotive sensorsinstrumentation_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét