Sách ngoại văn
005
Hardness of Approximation Between P and NP /
DDC 005
Tác giả CN Rubinstein, Aviad
Nhan đề Hardness of Approximation Between P and NP / Aviad Rubinstein
Thông tin xuất bản ACM Books, 2014
Mô tả vật lý 320 p.
Thuật ngữ chủ đề Communication Complexity
Thuật ngữ chủ đề The Generalized Circuit Problem
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141640
00212
00488EB75B2-ED7E-4940-BF78-FF15F1FD5C41
005202012211433
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20201221143328|zngavt
082 |a005
100 |aRubinstein, Aviad
245 |aHardness of Approximation Between P and NP / |cAviad Rubinstein
260 |bACM Books, |c2014
300 |a320 p.
650 |aCommunication Complexity
650 |aThe Generalized Circuit Problem
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/hardnessofapproximation_aviadrubinstein/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét