Sách ngoại văn
620
Verified Functional Programming in Agda /
DDC 620
Tác giả CN Stump, Aaron
Nhan đề Verified Functional Programming in Agda / Aaron Stump
Thông tin xuất bản ACM Books, 2016
Mô tả vật lý 284 p.
Thuật ngữ chủ đề Functional Programming with the Booleans
Thuật ngữ chủ đề Internal Verification
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141542
00212
00453DA3A04-74BD-43F1-B880-0DE9B49649D0
005202012171042
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20201217104252|bngavt|y20201217104223|zngavt
082 |a620
100 |aStump, Aaron
245 |aVerified Functional Programming in Agda / |cAaron Stump
260 |bACM Books, |c2016
300|a284 p.
650 |aFunctional Programming with the Booleans
650 |aInternal Verification
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/verifiedfunctional_aaronstump/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét