Báo, tạp chí
664
Food science & nutrition.
DDC 664
Nhan đề Food science & nutrition.
Thông tin xuất bản North Ryde, N.S.W. :Food Science Australia,2006-
Mô tả vật lý v. :col. ill. ;30 cm.
Kỳ phát hành Semiannual
Thuật ngữ chủ đề Food industry and trade
Thuật ngữ chủ đề Food
Tác giả(bs) TT Food Science Australia
000 00853nas a2200265 a 4500
001140338
0022
004996DAF1E-BA58-4152-8702-AB7FED39D12B
005202011190719
008201119s20069999xnafr|p | s0 a0eng
0091 0
039|a20201119071936|bluuyen|y20201119071907|zluuyen
08204|a664|222
24500|aFood science & nutrition.
260 |aNorth Ryde, N.S.W. :|bFood Science Australia,|c2006-
300 |av. :|bcol. ill. ;|c30 cm.
310 |aSemiannual
3620 |a{No.} 1 (Autumn 2006)-
650 0|aFood industry and trade|zAustralia|vPeriodicals.
650 0|aFood|xSafety measures|vPeriodicals
7102 |aFood Science Australia
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/foodsciencenutrition/2013/cover.jpg
890|c10

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét