Sách ngoại văn
363.73946
Advances in Water Resources Engineering /
DDC 363.73946
Nhan đề Advances in Water Resources Engineering /edited by Chih Ted Yang, Lawrence K. Wang.
Lần xuất bản 1st ed. 2015.
Mô tả vật lý 577 p.
Thuật ngữ chủ đề Biotechnology.
Thuật ngữ chủ đề Water pollution.
Thuật ngữ chủ đề Fluid mechanics.
Thuật ngữ chủ đề Environmental engineering.
Thuật ngữ chủ đề Environmental sciences.
000 04519nam a22006375i 4500
001137455
00212
004E1259895-F1AB-48B6-BEEC-E05EC3DFCE0E
005202010121543
006m |o d |
007cr |||||||||||
008141205s2015 gw |||| o |||| 0|eng
0091 0
039|a20201012154304|bngavt|c20201012154249|dngavt|y20201012154200|zngavt
08204|a363.73946|223
24500|aAdvances in Water Resources Engineering /|cedited by Chih Ted Yang, Lawrence K. Wang.
250 |a1st ed. 2015.
264 1|aCham :|bSpringer International Publishing :|bImprint: Springer,|c2015.
300 |a577 p.
588 |aDescription based on publisher-supplied MARC data.
650 0|aBiotechnology.
650 0|aWater pollution.
650 0|aFluid mechanics.
650 0|aEnvironmental engineering.
650 0|aEnvironmental sciences.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/advancesinwater_chihtedyang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét